Polityka prywatności oraz Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU CZEKOLATORIUM.PL

Data ostatniej aktualizacji: 06 grudnia 2023 r.

 

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych, którym jest Czekolatorium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gostyniu, ul. Zielona 17, 63-800 Gostyń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001047888, posiadająca numer NIP: 6961904349 oraz REGON: 525871642 (dalej jako „Administrator”).

Spełniając obowiązek nałożony art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem” bądź „RODO”), poniżej przedstawiamy wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również przysługujących Ci praw związanych z ich przetwarzaniem.

Administrator szanuje prawo do prywatności oraz przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa danych zarówno osób odwiedzających jego stronę internetową czekolatorium.pl (dalej także jako „Serwis”), jak i osób z którymi prowadzi korespondencję bądź na rzecz których świadczy swoje usługi („Klienci”), a także pracowników i osób reprezentujących jego Klientów (zwanych dalej łącznie „Użytkownikami”).

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez podmioty trzecie. W tym zakresie prosimy o zapoznanie się z informacjami udostępnionymi przez te podmioty.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do zapewnienia zgodności przetwarzania z zasadami określonymi w Rozporządzeniu, jak również z przepisami ustawodawstwa krajowego. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia i procedury zapewniające należytą poufność, integralność oraz bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych.

W przypadku ewentualnych wątpliwości bądź pytań, z chęcią udzielimy dodatkowych informacji.

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w drodze korespondencji elektronicznej podadresem: rodo@czekolatorium.pl lub
 • telefonicznie pod numerem +48 532-535-548 lub
 • tradycyjnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności, w szczególności do jego okresowej aktualizacji.

W sytuacji, gdy jesteś Użytkownikiem Serwisu

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą wykorzystane jedynie w poniższych celach:

 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zamówienia lub zapytania złożone poprzez formularze kontaktowe zamieszczone w Serwisie, w tym związaną z tym dalszą korespondencją,
  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych form komunikacji (podstawa prawna:
  6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania złożone poprzez serwis społecznościowy Facebook (Meta) oraz jego funkcjonalności, w tym związaną z tym dalszą korespondencję,
  za pośrednictwem Facebooku (Meta), poczty elektronicznej lub innych form komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania złożone przez serwis społecznościowy Instagram oraz jego funkcjonalności, w tym związaną z tym dalszą korespondencję, za pośrednictwem Instagram, poczty elektronicznej lub innych form komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO),
 • zawarcia i realizacji zawartych umów z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia przez Administratora nałożonych na niego obowiązków względem instytucji państwowych, takich jak urzędy skarbowe, US, ZUS, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • promocji i marketingu produktów lub usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • analitycznych i statycznych związanych z usprawnieniem działalności Administratora i strony internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna:
  6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Od kogo zbieramy dane osobowe:

Administrator może przetwarzać dane osobowe, których źródłem pochodzenia jest:

 • gdy pozyskujemy dane osobowe bezpośredniego od osoby, której dane dotyczą -źródłem danych jest ta osoba,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe pracowników naszych Klientów (potencjalnych Klientów) -źródłem danych jest ich pracodawca/zleceniodawca,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe osób reprezentujących naszych Klientów (potencjalnych Klientów) – źródłem danych jest Klient lub publicznie dostępne rejestry.

 

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać:

Administrator może gromadzić następujące dane osobowe:

 • od osób, których dane dotyczą:
 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu bądź adres);
 • nazwę firmy, numer NIP lub REGON, adres siedziby – dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • dane dotyczące usługi/zlecenia oraz inne informacje i dokumenty związane
  z realizacją usługi/zlecenia, w tym dostawą;
 • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi.
 • od pracowników i osób reprezentujących naszych Klientów (potencjalnych Klientów):
 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu bądź adres);
 • stanowisko/funkcja pełniona u Klienta;
 • dane Klienta (dane adresowe, dane kontaktowe oraz inne dane identyfikacyjne);
 • dane dotyczące usługi/zlecenia oraz inne informacje i dokumenty związane
  z realizacją usługi/zlecenia, w tym dostawą;
 • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi.

Administrator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli są one konieczne
do realizacji celów.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora bądź wymiany korespondencji (uzyskania odpowiedzi na złożone zapytania).

 

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Twoje dane osobowe mogą zostaną powierzone innym zewnętrznym podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji wskazanych celów bądź w ramach realizacji przez Administratora swoich obowiązków i praw. Takimi podmiotami mogą być m.in. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług czy podmioty świadczące inne usługi elektroniczne, usługi marketingowe, usługi księgowe czy usługi prawne. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwowym, w szczególności gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Administrator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom trzecim na terenie UE:

 • Kamil Jędryczka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Befuture Kamil Jędryczka”, ul. 1 Maja nr 13 lok. 5, 63-800 Gostyń, NIP: 6961882375 – w zakresie świadczenia usług hostingowych oraz obsługi informatycznej serwisu.

Administrator oświadcza, że powyższe podmioty zgodnie z RODO zobowiązane są do przestrzegania analogicznych standardów prywatności i ochrony danych osobowych.

Dalsze informację znajdziesz w sekcji „Państwa trzecie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie”.

 

Jak długo będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe: 

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas:

 • trwania współpracy/wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem lub
 • współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego pracujesz bądź którego reprezentujesz lub
 • konieczny do realizacji zleconych usług lub
 • niezbędny do realizacji innych celów lub
 • do momentu wycofania udzielonej zgody (jeżeli jest ona wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych).

Dane osobowe mogą być przechowywane także ponad wskazane okresy przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub czas potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw (m.in. do czasu przedawnienia roszczeń).

Po tych okresach Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone bądź usunięte.

 

Jakie posiadasz uprawnienia związane z Twoimi danymi osobowymi:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują
Ci następujące uprawnienia

 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):

Jeśli podstawą prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda, to posiadasz prawo do jej wycofania w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie.

Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek
od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.

Pamiętaj jednak, że cofnięcie udzielonej zgody może uniemożliwić realizację celu,
dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):

Posiadasz uprawnienie do dostępu do treści swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator, jak również do związanych z nimi informacji (szczegółowo wymienionych
w art. 15 RODO). Administrator na Twój wniosek dostarczy Ci kopię danych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.

 • Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):

Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, posiadasz prawo
do żądania ich sprostowania. Masz również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (przy uwzględnieniu celów przetwarzania), w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w tej materii.

 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):

Posiadasz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
jak również prawo do żądania od Administratora poinformowania innych administratorów (którym upubliczniono Twoje dane podlegające usunięciu) o konieczności usunięcia łącz
do tych danych, ich kopii lub replikacji. Administrator ma obowiązek zastosować się
do takiego żądania, w sytuacji gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
 3. został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa:
  18 RODO):

Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania
w następujących przypadkach:

 1. w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
 3. gdy Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Pamiętaj jednak, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):

Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem przeniesienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy te dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o wyrażoną zgodę lub umowę. W takim przypadku możesz żądać otrzymania swoich przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tychże danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

 • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):

Posiadasz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec:

 1. przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych;
 2. przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W sytuacji, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sytuacji, gdy jesteś subskrybentem naszego Newslettera

Administrator – po wyrażeniu przez Ciebie stosownej zgody – za pośrednictwem Serwisu będzie udostępniał Ci informacje związane z usługami świadczonymi przez czekolatorium.pl – przesyłane
w formie cyklicznego Newslettera na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Możesz wypisać się
z subskrypcji Newslettera w każdej chwili – stosowna informacja zostanie zamieszczona każdorazowo w treści Newslettera.

Podając swoje dane osobowe (w tym swój adres e-mail) w dedykowanym formularzu umieszczonym w Serwisie, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu wysyłki Newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam wysyłkę Newslettera.

Subskrypcja Newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Administrator nie będzie udostępniał tych danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą wykorzystane jedynie w poniższych celach:

 • wysyłki elektronicznej informacji handlowych oraz treści marketingowych w postaci Newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wymiany korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie czekolatorium.pl bądź innych form komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO);
 • wypełnienia przez Administratora nałożonych na niego obowiązków względem instytucji państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna:
  6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą członkowie organów, pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Twoje dane osobowe mogą zostaną powierzone innym zewnętrznym podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji wskazanych celów bądź w ramach realizacji przez Administratora swoich obowiązków i praw. Takimi podmiotami mogą być m.in. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących
do świadczenia usług czy podmioty świadczące inne usługi elektroniczne bądź usługi marketingowe. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwowym, w szczególności gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Administrator korzysta aktualnie z usług MailerLite Limited, spółki zarejestrowanej w Irlandii pod adresem 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia – dzięki któremu kieruje cykliczne wiadomości związane z Newsletterem.

 

Jak długo będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe:

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas:

 • do momentu wycofania udzielonej zgody (jeżeli jest ona wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych) lub
 • niezbędny do realizacji innych celów.

Dane osobowe mogą być przechowywane także ponad wskazane okresy przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub czas potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw (m.in. do czasu przedawnienia roszczeń) – także w sytuacji, gdy korespondencja będzie stanowić element dokumentacji dotyczącej świadczonej usługi.

Po tych okresach Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone bądź usunięte.

 

Jakie posiadasz uprawnienia związane z Twoimi danymi osobowymi:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują
Ci następujące uprawnienia

 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):

Jeśli podstawą prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda, to posiadasz prawo do jej wycofania w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie.

Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek
od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.

Pamiętaj jednak, że cofnięcie udzielonej zgody może uniemożliwić realizację celu,
dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):

Posiadasz uprawnienie do dostępu do treści swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator, jak również do związanych z nimi informacji (szczegółowo wymienionych
w art. 15 RODO). Administrator na Twój wniosek dostarczy Ci kopię danych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.

 • Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):

Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, posiadasz prawo
do żądania ich sprostowania. Masz również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (przy uwzględnieniu celów przetwarzania), w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w tej materii.

 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):

Posiadasz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
jak również prawo do żądania od Administratora poinformowania innych administratorów (którym upubliczniono Twoje dane podlegające usunięciu) o konieczności usunięcia łącz
do tych danych, ich kopii lub replikacji. Administrator ma obowiązek zastosować się
do takiego żądania, w sytuacji gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
 3. został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa:
  18 RODO):

Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania
w następujących przypadkach:

 1. w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
 3. gdy Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora
  są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Pamiętaj jednak, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):

Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem przeniesienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy te dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o wyrażoną zgodę lub umowę. W takim przypadku możesz żądać otrzymania swoich przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tychże danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

 • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa:
  21 RODO):

Posiadasz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec:

 1. przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych;
 2. przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba
  że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W sytuacji, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

W sytuacji, gdy wymieniasz z nami korespondencję elektroniczną:

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą wykorzystane jedynie w poniższych celach:

 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub serwisów społecznościowych, w tym związaną z tym dalszą korespondencją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
 • wymianę korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie czekolatorium.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
 • zawarcia i realizacji zawartych umów z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia przez Administratora nałożonych na niego obowiązków względem instytucji państwowych, takich jak urzędy skarbowe, US, ZUS, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • promocji i marketingu produktów lub usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • analitycznych i statycznych związanych z usprawnieniem działalności Administratora oraz domeny pocztowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna:
  6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Od kogo zbieramy dane osobowe:

Administrator może przetwarzać dane osobowe, których źródłem pochodzenia jest:

 • gdy pozyskujemy dane osobowe bezpośredniego od osoby, której dane dotyczą -źródłem danych jest ta osoba,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe pracowników naszych Klientów (potencjalnych Klientów -źródłem danych jest ich pracodawca/zleceniodawca,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe osób reprezentujących naszych Klientów (potencjalnych Klientów) -źródłem danych jest Klient lub publicznie dostępne rejestry.

 

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać:

Administrator może gromadzić następujące dane osobowe:

 • od osób, których dane dotyczą:
 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu bądź adres);
 • nazwę firmy, numer NIP lub REGON, adres siedziby – dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • dane dotyczące usługi/zlecenia oraz inne informacje i dokumenty związane
  z realizacją usługi/zlecenia, w tym dostawą;
 • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi.
 • od pracowników i osób reprezentujących naszych Klientów (potencjalnych Klientów):
 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu bądź adres);
 • stanowisko/funkcja pełniona u Klienta;
 • dane Klienta (dane adresowe, dane kontaktowe oraz inne dane identyfikacyjne);
 • dane dotyczące usługi/zlecenia oraz inne informacje i dokumenty związane
  z realizacją usługi/zlecenia, w tym dostawą;
 • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane

Administrator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli są one konieczne
do realizacji celów.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora bądź wymiany korespondencji (uzyskania odpowiedzi na złożone zapytania).

 

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy oraz osoby współpracujące
z Administratorem. Twoje dane osobowe mogą zostaną powierzone innym zewnętrznym podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji wskazanych celów bądź w ramach realizacji przez Administratora swoich obowiązków i praw. Takimi podmiotami mogą być m.in. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług czy podmioty świadczące inne usługi elektroniczne (w tym dostęp do poczty elektronicznej), usługi marketingowe, usługi księgowe czy usługi prawne. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwowym, w szczególności gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Administrator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom trzecim na terenie UE:

 • Kamil Jędryczka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Befuture Kamil Jędryczka”, ul. 1 Maja nr 13 lok. 5, 63-800 Gostyń, NIP: 6961882375 – w zakresie świadczenia usług hostingowych oraz obsługi informatycznej serwisu,

Dalsze informację znajdziesz w sekcji „Państwa trzecie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie”.

 

Jak długo będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe:

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas:

 • trwania współpracy/wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem lub
 • współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego pracujesz bądź którego reprezentujesz lub
 • konieczny do realizacji zleconych usług lub
 • niezbędny do realizacji innych celów lub
 • do momentu wycofania udzielonej zgody (jeżeli jest ona wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych).

Dane osobowe mogą być przechowywane także ponad wskazane okresy przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub czas potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw (m.in. do czasu przedawnienia roszczeń) – także w sytuacji, gdy korespondencja będzie stanowić element dokumentacji dotyczącej świadczonej usługi.

Po tych okresach Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone bądź usunięte.

 

Jakie posiadasz uprawnienia związane z Twoimi danymi osobowymi:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują
Ci następujące uprawnienia

 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):

Jeśli podstawą prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda, to posiadasz prawo do jej wycofania w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie.

Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek
od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.

Pamiętaj jednak, że cofnięcie udzielonej zgody może uniemożliwić realizację celu,
dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):

Posiadasz uprawnienie do dostępu do treści swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator, jak również do związanych z nimi informacji (szczegółowo wymienionych
w art. 15 RODO). Administrator na Twój wniosek dostarczy Ci kopię danych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.

 • Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):

Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, posiadasz prawo
do żądania ich sprostowania. Masz również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (przy uwzględnieniu celów przetwarzania), w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w tej materii.

 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):

Posiadasz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
jak również prawo do żądania od Administratora poinformowania innych administratorów (którym upubliczniono Twoje dane podlegające usunięciu) o konieczności usunięcia łącz
do tych danych, ich kopii lub replikacji. Administrator ma obowiązek zastosować się do takiego żądania, w sytuacji gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
 3. został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO):

Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania
w następujących przypadkach:

 1. w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
 3. gdy Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora
  są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Pamiętaj jednak, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):

Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem przeniesienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy te dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o wyrażoną zgodę lub umowę. W takim przypadku możesz żądać otrzymania swoich przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tychże danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

 • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa:
  21 RODO):

Posiadasz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec:

 1. przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych;
 2. przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W sytuacji, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sytuacji, gdy jesteś naszym Klientem

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą wykorzystane jedynie w poniższych celach:

 • realizacji zawartych umów z Administratorem oraz świadczenia usług przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zawarcia nowych umów z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wymiany korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie czekolatorium.pl bądź innych form komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
 • wypełnienia przez Administratora nałożonych na niego obowiązków względem instytucji państwowych, takich jak urzędy skarbowe, US, ZUS, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna:
  6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora bądź wymiany korespondencji (uzyskania odpowiedzi na złożone zapytania).

 

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy oraz osoby współpracujące
z Administratorem. Twoje dane osobowe mogą zostaną powierzone innym zewnętrznym podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji wskazanych celów bądź w ramach realizacji przez Administratora swoich obowiązków i praw. Takimi podmiotami mogą być m.in. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług czy podmioty świadczące inne usługi elektroniczne, usługi marketingowe, usługi księgowe czy usługi prawne. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwowym,
w szczególności gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Administrator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom trzecim na terenie UE:

 • Kamil Jędryczka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Befuture Kamil Jędryczka”, ul. 1 Maja nr 13 lok. 5, 63-800 Gostyń, NIP: 6961882375 – w zakresie świadczenia usług hostingowych oraz obsługi informatycznej serwisu,
 • Furgonetka sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132567365; REGON: 140220084 – w zakresie świadczenia usług związanych z dostawą.

 

Administrator oświadcza, że powyższe podmioty zgodnie z RODO zobowiązane są do przestrzegania analogicznych standardów prywatności i ochrony danych osobowych.

Dalsze informację znajdziesz w sekcji „Państwa trzecie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie”.

 

Jak długo będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe:

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas:

 • trwania współpracy/wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem lub
 • konieczny do realizacji zleconych usług lub
 • niezbędny do realizacji innych celów lub
 • do momentu wycofania udzielonej zgody (jeżeli jest ona wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych).

 

Dane osobowe mogą być przechowywane także ponad wskazane okresy przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub czas potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw (m.in. do czasu przedawnienia roszczeń) – także w sytuacji,
gdy korespondencja będzie stanowić element dokumentacji dotyczącej świadczonej usługi.

Po tych okresach Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone bądź usunięte.

 

Jakie posiadasz uprawnienia związane z Twoimi danymi osobowymi:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują
Ci następujące uprawnienia

 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):

Jeśli podstawą prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda, to posiadasz prawo do jej wycofania w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie.

Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek
od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.

Pamiętaj jednak, że cofnięcie udzielonej zgody może uniemożliwić realizację celu,
dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):

Posiadasz uprawnienie do dostępu do treści swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator, jak również do związanych z nimi informacji (szczegółowo wymienionych
w art. 15 RODO). Administrator na Twój wniosek dostarczy Ci kopię danych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.

 • Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):

Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, posiadasz prawo do żądania ich sprostowania. Masz również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (przy uwzględnieniu celów przetwarzania), w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w tej materii.

 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):

Posiadasz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania od Administratora poinformowania innych administratorów (którym upubliczniono Twoje dane podlegające usunięciu) o konieczności usunięcia łącz
do tych danych, ich kopii lub replikacji. Administrator ma obowiązek zastosować się
do takiego żądania, w sytuacji gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
 3. został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa:
  18 RODO):

Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania
w następujących przypadkach:

 1. w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
 3. gdy Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Pamiętaj jednak, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):

Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem przeniesienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy te dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o wyrażoną zgodę lub umowę. W takim przypadku możesz żądać otrzymania swoich przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tychże danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

 • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):

Posiadasz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec:

 1. przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych;
 2. przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W sytuacji, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sytuacji, gdy jesteś pracownikiem/członkiem organu Klienta

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą wykorzystane jedynie w poniższych celach:

 • wymiany korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie czekolatorium.pl podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO);
 • zawarcia i realizacji zawartych umów pomiędzy Administratorem a Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wypełnienia przez Administratora nałożonych na niego obowiązków względem instytucji państwowych, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • ewentualnego dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna:
  6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Od kogo zbieramy dane osobowe:

Administrator może przetwarzać dane osobowe, których źródłem pochodzenia jest:

 • gdy pozyskujemy dane osobowe bezpośredniego od osoby, której dane dotyczą -źródłem danych jest ta osoba,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe pracowników naszych Klientów (potencjalnych Klientów – źródłem danych jest ich pracodawca/zleceniodawca,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe osób reprezentujących naszych Klientów (potencjalnych Klientów) ⎯ źródłem danych jest Klient lub publicznie dostępne rejestry.

 

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać:

Administrator może gromadzić następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu bądź adres);
 • stanowisko/funkcja pełniona u Klienta;
 • dane Klienta (dane adresowe, dane kontaktowe oraz inne dane identyfikacyjne);
 • dane dotyczące usługi/zlecenia oraz inne informacje i dokumenty związane z realizacją usługi/zlecenia, w tym dostawą;
 • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi.

 

Administrator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli są one konieczne do realizacji celów.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora bądź wymiany korespondencji (uzyskania odpowiedzi na złożone zapytania).

 

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Twoje dane osobowe mogą zostaną powierzone innym zewnętrznym podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji wskazanych celów bądź w ramach realizacji przez Administratora swoich obowiązków i praw. Takimi podmiotami mogą być m.in. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług czy podmioty świadczące inne usługi elektroniczne, usługi marketingowe, usługi księgowe czy usługi prawne. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwowym, w szczególności gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

Administrator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom trzecim na terenie UE:

 • Kamil Jędryczka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Befuture Kamil Jędryczka”, ul. 1 Maja nr 13 lok. 5, 63-800 Gostyń, NIP: 6961882375 – w zakresie świadczenia usług hostingowych oraz obsługi informatycznej serwisu
 • Furgonetka sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132567365; REGON: 140220084 – w zakresie świadczenia usług związanych z dostawą.

Dalsze informację znajdziesz w sekcji „Państwa trzecie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie”.

 

Jak długo będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe:

 

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas:

 • współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego pracujesz bądź którego reprezentujesz („Klienta”) lub
 • wymiany korespondencji pomiędzy Tobą (działającym w imieniu Klienta) a Administratorem lub
 • konieczny do realizacji zleconych Administratorowi przez Klienta usług lub
 • niezbędny do realizacji innych celów lub
 • do momentu wycofania udzielonej zgody (jeżeli jest ona wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych).

 

Dane osobowe mogą być przechowywane także ponad wskazane okresy przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub czas potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw (m.in. do czasu przedawnienia roszczeń) – także w sytuacji, gdy korespondencja będzie stanowić element dokumentacji dotyczącej świadczonej usługi.

Po tych okresach Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone bądź usunięte.

 

Jakie posiadasz uprawnienia związane z Twoimi danymi osobowymi:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące uprawnienia

 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):

Jeśli podstawą prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda, to posiadasz prawo do jej wycofania w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie.

Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.

Pamiętaj jednak, że cofnięcie udzielonej zgody może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):

Posiadasz uprawnienie do dostępu do treści swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator, jak również do związanych z nimi informacji (szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO). Administrator na Twój wniosek dostarczy Ci kopię danych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.

 • Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):

Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, posiadasz prawo do żądania ich sprostowania. Masz również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (przy uwzględnieniu celów przetwarzania), w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w tej materii.

 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):

Posiadasz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania od Administratora poinformowania innych administratorów (którym upubliczniono Twoje dane podlegające usunięciu) o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Administrator ma obowiązek zastosować się do takiego żądania, w sytuacji gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
 3. został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO):

Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
 3. gdy Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Pamiętaj jednak, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):

Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem przeniesienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy te dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o wyrażoną zgodę lub umowę. W takim przypadku możesz żądać otrzymania swoich przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tychże danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

 • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):

Posiadasz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec:

 1. przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych;
 2. przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W sytuacji, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Państwa trzecie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator może przekazać Twoje dane do poniższych podmiotów:

 1. przetwarzających dane osobowe także poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA lub Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia –
  w zakresie korzystania z usług poczty elektronicznej (Gmail), narzędzi analitycznych dot. statystyk Serwisu (Google Analytics), systemu zarządzania tagami (Google Tag Manager) oraz systemu reCAPTCHA. Masz możliwość zmiany ustawień dot. narzędzia Google Analytics* w zakresie mierzenia Twojej aktywności – w tym celu skorzystaj ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout(zakres zebranych danych uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby).

* Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem narzędzia analitycznego Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 • Meta Inc. z siedzibą w U.S.A. lub Meta Platforms Limitedz siedzibą w Irlandii – w zakresie wtyczek społecznościowych* (odnośnika zamieszczonego w Serwisie), narzędzia analitycznego wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam (Facebook Piksel). Zakres zebranych danych co do zasady uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. Jednakże w przypadku, gdy odwiedzający Serwis jest jednocześnie zalogowany na własnym koncie w serwisie społecznościowym Facebook bądź Instagram, to treści zamieszczone na Serwisie mogą zostać powiązane z jego kontem Facebook (Instagram). W związku z tym Facebook (Instagram) może przyporządkować wizytę odwiedzającego w Serwisie z jego kontem Facebook (Instagram). Administrator nie ma wpływu na zakres zebranych przez Facebook (Instagram) danych czy na procesy przetwarzania tychże danych.

* Podstawę prawną korzystania z wtyczek serwisu społecznościowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W celu uniknięcia wskazanego wyżej powiązania wizyt odwiedzającego w Serwisie z jego kontem społecznościowym, rekomendujemy dokonanie wylogowania z serwisów społecznościowych przed kliknięciem zamieszczonych w Serwisie wtyczek społecznościowych.

 

W świetle przepisów RODO powyższe podmioty uznawane są za państwa trzecie, gdyż posiadają siedziby poza EOG. Ponadto Administrator wskazuje, iż powyższe podmioty gwarantują zapewnienie podobnych standardów ochrony danych osobowych jak wymaganych RODO.

Administrator  wskazuje, że Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą adekwatność ochrony w odniesieniu do ram ochrony danych UE-USA. Transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych może odbywać się na podstawie Transatlantyckich Ram Ochrony Danych (Data Privacy Framework).

W decyzji stwierdzono, że Stany Zjednoczone zapewniają poziom ochrony danych osobowych porównywalny z poziomem Unii Europejskiej, w zakresie przekazywania danych osobowych
z Unii Europejskiej do podmiotów mających siedzibę w USA.

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego poza powyższymi.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Administrator informuje również, iż w ramach Serwisu korzysta z technologii reCAPTCHA w wersji 3. Powyższa technologia wspomaga wykrywanie ruchu (ingerencji botów) naruszającego zasady Serwisu bez potrzeby podejmowania działań przez Użytkownika – bez konieczności uruchamiania testu CAPTCHA. Wskazana technologia generuje ocenę pozwalającą na wybór najlepszego działania dla Serwisu. Celem stosowania wskazanej technologii jest zapewnienie bezpieczeństwa danych podczas przekazywania formularzy. Państwa dane osobowe, między innymi: adres IP, właściwości przeglądarki, zainstalowane wtyczki, ustawienia językowe, zachowania związane z przeglądaniem Serwisu oraz przy uzyskiwaniu dostępu do funkcjonalności Serwisu (powierzchni reCAPTCHA) mogą być w tym zakresie pobierane i przekazywane przez Google.

Więcej informacji o ochronie danych w Google znajdziesz na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=xx. Podstawą dla powyższego przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

POLITYKA COOKIES SERWISU CZEKOLATORIUM.PL

data ostatniej aktualizacji: 06 grudnia 2023 r.

 

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

uprzejmie informujemy, że poniższa Polityka Cookies dotyczy domeny internetowej czekolatorium.pl (dalej zwanej „Serwisem”), która jest prowadzona przez Czekolatorium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyniu, ul. Zielona 17, 63-800 Gostyń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001047888, posiadająca numer NIP: 6961904349 oraz REGON: 525871642 (dalej jako „Administrator”).

 

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem: rodo@czekolatorium.pl lub
 • telefonicznie pod numerem  +48 532-535-548 lub
 • tradycyjnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Cookies, w szczególności do jej okresowej aktualizacji.

 

Pliki cookies

 1. Serwis używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania z Serwisu przez osoby odwiedzające (dalej jako „Użytkownicy”), zapewnienia podstawowych usług i funkcjonalności.
 2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki. W sytuacji ponownego połączenia przeglądarki z Serwisem, urządzenie zostanie rozpoznanie, z którego łączy się Użytkownik. Zastosowane parametry pozwalają na odczytanie informacji zawartych w plikach cookies wyłącznie serwerowi, który je utworzył.
 3. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP Użytkownika; typu wykorzystywanej przeglądarki; języka; rodzaju systemu operacyjnego; dostawcy usług internetowych; informacji o czasie, dacie
  i lokalizacji oraz informacji przesyłanych do Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zastosowany mechanizm plików cookies może być wykorzystywany
  do gromadzenia lub przechowywania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników. Zebrane informacje służą do analizy sposobu Użytkownicy korzystają z Serwisu. Administrator korzystają przy tym również z narzędzia analitycznych rejestrujących (bez identyfikacji) zachowanie Użytkownika w Serwisie.
 4. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie do poniższychcelów:
  1. dostosowywania reklam i treści do preferencji indywidualnych Użytkownika,
  2. tworzenia analizy oraz statystyk oglądalności i odwiedzin Serwisu,
  3. ulepszania funkcjonalności Serwisu,
  4. utrzymywania sesji oraz zalogowania.
 6. Serwis stosuje poniższe typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne – przechowywane tymczasowo w urządzeniu Użytkownika.
   Po zakończeniu korzystania z Serwisu zostają one usunięte.
  2. cookies stałe – przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika do czasu ich wygaśnięcia lub usunięcia. Cookies nie są usuwane automatycznie zakończeniu sesji przeglądarki bądź wyłączeniu urządzenia.
 7. Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania). Usprawniają główne funkcje Serwisu.
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa –  wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.
  4. „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.).
  5. „reklamowe” pliki cookies – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań oraz możliwych preferencji.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 9. Poniżej zamieszczono również sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. Chrome: >>link<<
  2. Firefox: >>link<<
  3. Safari: >>link<<
  4. Opera: >>link<<
  5. Internet Explorer: >>link<<
  6. Microsoft Edge: >>link<<

 

Odnośniki do innych stron. Serwisy zewnętrzne

 1. W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki (linki) do innych stron internetowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych lub zachowania prywatności na ww. stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności (zasadami) tam ustalonymi.
 3. Administrator współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi takimi jak Meta (w tym z narzędzia Meta Piksel), Google (w tym z narzędzia Google Analytics) bądź innymi podmiotami zajmującymi się profesjonalnie świadczeniem usług analitycznych lub reklamowych. W związku z powyższym, na urządzeniu Użytkownika zostać mogą zamieszczone zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od tych serwisów.

 

Czekolatorium

Skontaktuj się z nami!

Organizujesz imprezę? Szukasz wyjatkowych upominków? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej czekoladzie.

Kontakt