Regulamin

Regulamin Serwisu i Sklepu Internetowego wraz z Regulaminem Świadczenia  Usług Drogą Elektroniczną czekolatorium.pl

 

z dnia: 06.12.2023

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszystkie zastosowane w niniejszym regulaminie pojęcia pisane z wielkiej litery, niezależnie od użytej liczby pojedynczej czy mnogiej, mają poniższe znaczenie:

1.1.  Regulamin – niniejszy regulamin,

1.2.  Sprzedawca – Czekolatorium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyniu,
ul. Zielona 17, 63-800 Gostyń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001047888, posiadająca numer NIP: 6961904349 oraz REGON: 525871642,

1.3.  Usługodawca – Sprzedawca,

1.4.  Sklep – serwis oraz sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na domenie internetowej www.czekolatorium.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami,

1.5.  Serwis – Sklep,

1.6.  Produkt – wyroby Sprzedawcy dostępne w Sklepie, będące przedmiotem Umowy,

1.7.  Zestaw Produktów oznacza zarówno:

 • gotowy zestaw Produktów zamieszczony
  w Sklepie,
 • połączenie dwóch lub więcej Produktów skutkujące obniżeniem ich ceny łącznej.

1.8.  Usługa – wszelkie inne świadczenia oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie i dostarczane za pomocą Sklepu lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, w tym poczty elektronicznej oraz innych serwisów internetowych bądź aplikacji. Świadczenia obejmują również wycenę na indywidualnie dokonane zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,

1.9. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość
za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem, na zasadach określonych w Regulaminie,

1.10. Umowa Konsumencka – umowa sprzedaży Produktu zawarta
za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem,
na zasadach określonych w Regulaminie,

1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia lub innego kanału komunikacji, a zmierzające do zawarcia Umowy
za pośrednictwem Sklepu,

1.12. Koszyk – element Sklepu, umożliwiający Klientowi dodanie, usunięcie bądź modyfikację Produktów, które zamierza zakupić w ramach Umowy, w tym także ich ilości,

1.13. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientowi dokonanie Zamówienia, w tym poprzez umożliwienie dodanie Produktów do Koszyka, a także określenie warunków Dostawy oraz płatności,

1.14. Konto Klienta  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta Klienta, w tym także informacje dotyczące złożonych Zamówień,

1.15. Formularz Rejestracji formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie przez Użytkownika Konta Klienta,

1.16. Dostawa ustalony za dodatkową opłatą sposób dostarczenia zamówionych przez Klienta Produktów w ramach Umowy, na określony przez Klienta adres dostaw,

1.17. Klient  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
o której mowa w art. 331 § 1 k.c., zawierająca Umowę ze Sprzedawcą. Klientem Sklepu może być Konsument lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 § 1 k.c.,

1.18. Konsument   Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., a więc zawierający Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

1.19. Przedsiębiorca-Konsument   osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
z jej treści wynika, iż nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej,

1.20. Użytkownik   każda osoba odwiedzająca Sklep (także Klient i Konsument), w tym osoba zainteresowana informacją o ofercie handlowej Sprzedawcy,

1.21. Strony  Sprzedawca i Klient (każdy z nich może z osobna być również zwany „Stroną”),

1.22. Polityka Prywatności dokument zawierający informacje dotyczące zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, dostępny pod następującym adresem: https://www.czekolatorium.pl/polityka-prywatnosci/,

1.23. Newsletter informacja handlowa dotycząca ofert Sprzedawcy przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientom za ich uprzednio wyrażoną zgodą,

1.24. Kodeks cywilny lub k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610),

1.25. Ustawa ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),

1.26. UstPrTel ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648),

1.27. UstPrKonsum ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

 1. Informacja handlowa. Sklep zawiera przekaz gospodarczy (informację handlową)
  o ofercie handlowej dotyczącej Produktów oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2. Dane teleadresowe .Dane teleadresowe umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:
 3. adres korespondencyjny: ul. Zielona 17, 63-800 Gostyń,
 4. adres poczty elektronicznej: biuro@czekolatorium.pl,
 5. numer telefonu: + 48 532-535-548- przy czym kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą jest możliwy w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 6. Niniejszy regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
  w rozumieniu art. 8 Ustawy.
 7. Sprzedający oświadcza, że jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną
  w rozumieniu Ustawy.
 8. Klient, który rozpoczął korzystanie z funkcjonalności objętych Regulaminem, wyraził zgodę na przestrzeganie Regulaminu lub dokonał Zamówienia, zawiera jednocześnie umowę
  o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Regulamin skierowany jest do Klientów będących Konsumentami, jak również
  do Klientów niebędących Konsumentami.
 10. Ceny widoczne w Sklepie obejmują należny podatek od towarów i usług. W przypadku braku oznaczenia waluty obok ceny Produktu należy uznać, iż cena została wyrażona
  w złotych polskich.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jak również zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów widocznych w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 12. Sprzedawca zastrzega również prawo do wprowadzania nowych Produktów lub wycofywania ze sprzedaży Produktów aktualnie zamieszczonych.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną, którą posługuje się Klient.
 14. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy, UstPrTel, UstPrKonsum oraz innych właściwych przepisów.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownika wiąże Regulamin w treści obowiązującej na chwilę każdorazowego korzystania ze Sklepu lub przesłania formularza Zamówienia.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest bezpłatne.
 4. Sprzedaż Produktów dokonywana jest odpłatnie.
 5. Niektóre Usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu mogą być świadczone odpłatnie. Odpłatny lub nieodpłatny charakter Usługi każdorazowo będzie wynikać z informacji zamieszczonej w Sklepie bądź z informacji zwrotnej (wyceny) uzyskanej po skierowaniu zapytania poprzez udostępniony formularz kontaktowy lub
  z odrębnej umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 6. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. konto poczty elektronicznej,
  4. korzystanie z aktualnie najnowszej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez siecią usługę WWW, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  5. minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 360×480 pikseli lub wyższe.
 7. Dostęp do niektórych funkcji Sklepu może zostać uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych (plug-in).
 8. W przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą elektroniczną, niezbędnym może być posiadanie przez Użytkownika programu obsługującego pliki danego typu,
  w szczególności pdf, doc, docx, jpg.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub urządzeń Klienta, które uniemożliwiają mu korzystanie ze Sklepu. Sprzedawca nie gwarantuje poprawności systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności.
 10. Sprzedawca zastrzega, iż stan magazynowy Produktów wskazany w Sklepie może odbiegać od rzeczywistego stanu magazynowego Sprzedawcy. W sytuacji, w której Produkty objęte Zamówieniem są niedostępne w całości lub części, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Klienta, przekazując jednocześnie informację o dostępności Produktów, w tym o możliwym terminie ich Dostawy.
 11. W sytuacji, gdy z uwagi na niedostępność Produktów nastąpi niemożność realizacji Umowy (w całości lub części), Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego
  i zwróci mu uiszczoną przez niego cenę na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata.
 12. Sklep umożliwia Użytkownikowi także zapoznanie się z ofertą handlową Produktów oraz Usług oferowanych przez Sprzedawcę. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje
  o usługach podane na stronach Portalu internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.
 13. Sprzedawca udostępnia również w ramach Sklepu formularz kontaktowy umożliwiający skierowanie zapytania dotyczącego Produktów, Usług lub innych funkcjonalności Sklepu. Wiadomość zwrotna stanowiąca odpowiedź Sprzedawcy na złożone zapytanie zostanie przekazana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, przy czym Sprzedawca zastrzega, iż – w zależności od treści zapytania – może ona zawierać informację handlową
  w rozumieniu Ustawy. W takich przypadkach Użytkownik poprzez skierowanie wiadomości przy użyciu formularza kontaktowego, wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy.
 14. Sprzedawca zastrzega uprawnienie do nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika przy użyciu formularza kontaktowego, bez podania przyczyny.
 15. Zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego. Za niedozwolone uznaje się w szczególności dostarczanie poprzez Sklep przez Użytkownika treści
  o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.

 

III. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca, w wypełnieniu obowiązku z art. 6 ust. 1 Ustawy, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet.
 2. Pomimo stosowania przez Sprzedającego systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, z korzystaniem przez Użytkownika z Usług świadczonych elektronicznie mogą być związane m.in. następujące, potencjalne zagrożenia:
  1. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),
  2. możliwość działania złośliwego oprogramowania, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie wirusów komputerowych,
  3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu uzyskania osobistych i poufnych informacji,
  4. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego,
  5. możliwość instalacji oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w sieci Internet bez wiedzy i zgody Użytkownika,
  6. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie
   i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.
 3. Sprzedawca identyfikuje powyższe zagrożenia jako potencjalne, informując przy tym, Użytkowników o możliwości ich zaistnienia.
 4. W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych powyżej zagrożeń, zaleca się korzystanie z najnowszego programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz zapory sieciowej. Powyższe należy traktować jedynie jako ogólne i podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa własnego systemu teleinformatycznego.
 5. Działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy, Sprzedawca wskazuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuję się Użytkownik zostały określone w Polityce Cookies, dostępnej pod następującym adresem: Polityka prywatności oraz Cookies.

 

IV. NEWSLETTER

 1. Sprzedawca może poprzez Serwis udostępnić Użytkownikowi dedykowany formularz zapisu na usługę „Newsletter”.
 2. Usługa Newsletter polegać będzie na bezpłatnym przesyłaniu Użytkownikowi
  na wskazany przez adres e-mail, wiadomości mailowe zawierające informacje związane z Produktami/Usługami świadczonymi przez Usługodawcę, aktualnymi promocjami, wydarzeniami związanymi z działalnością Usługodawcy bądź informacjami związanymi z Produktami oferowanymi przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania zapisu na Newsletter bądź wstrzymania się
  ze świadczeniem powyższej usługi – bez podania przyczyny.
 4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 5. Zapis na Newsletter jest możliwy także poprzez zaznaczenie stosownego pola zgody:
  1. w formularzu kontaktowym udostępnionym w Sklepie,
  2. w odpowiednim polu zgody w Formularzu Rejestracji,
  3. w innym wyraźnie oznaczonym miejscu.
 6. Formularz zapisu może stanowić odnośnik do zewnętrznej strony podmiotu organizującego subskrypcję Newslettera.
 7. Newsletter może zostać ograniczony do przesyłania określonych ofert Sprzedawcy.
 8. Wiadomości mailowe Newsletter mogą być wysyłane cyklicznie.
 9. Użytkownik poprzez wysyłkę dedykowanego formularza (bądź zaznaczenia pola zgody) udostępnienia Sprzedawcy swój adresu e-mail (wraz z innymi danymi) celem otrzymywania wiadomości mailowych w ramach usługi Newsletter.
 10. Po dokonaniu powyższych czynności, Usługodawca otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość mailową od Sprzedawcy z prośbą o dokonanie potwierdzenia zapisu
  na Newsletter.
 11. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi wyłącznie po dokonaniu potwierdzenia zapisu, która stanowi:
  1. zatwierdzenie woli skorzystania z usługi Newsletter,
  2. potwierdzenie, iż zapisu na usługę Newsletter dokonał właściciel wskazanego adresu
   e-mail.
 12. Brak potwierdzenia zapisu w przeciągu miesiąca od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej, jest równoznaczny z wycofaniem oświadczenia o zapisie. Po upływie tego terminu dane Użytkownika w tym zakresie zostaną usunięte. Sprzedawca jest nadto uprawniony do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail wskazanego podczas zapisu.
 13. Poprzez usługę Newsletter zabronionym jest dostarczanie przez Użytkownika treści
  o charakterze bezprawnym, w tym zamieszczenia danych dotyczących innych osób bez uzyskania ich zgody (w szczególności podawania adresów e-mail osób trzecich).
 14. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony – do momentu wypowiedzenia usługi przez Użytkownika lub przez Sprzedawcę bądź zakończenia świadczenia usługi przez Sprzedawcę.
 15. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia usługi w każdym czasie. Wypowiedzenie usługi jest możliwe poprzez:
  1. wejście w link oznaczony w treści każdej wiadomości e-mailowej skierowanej
   w ramach usługi Newsletter,
  2. wiadomość e-mail z żądaniem wypowiedzenia usług – skierowaną pod następujący adres rodo@czekolatorium.pl.
 16. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia usługi Newsletter lub jej zawieszenia
  po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail. Zawieszenie lub wypowiedzenie usługi może w szczególności (lecz nie wyłącznie) nastąpić
  z uwagi na:

  1. zakończenie świadczenia usługi,
  2. zakończenia prowadzenia działalności związanej z usługą,
  3. zmianę przepisów prawa regulujących świadczenia usług drogą elektroniczną.
 17. Powyższe wypowiedzenia mają skutek natychmiastowy od momentu otrzymania oświadczenia drugiej strony.
 18. Każda z wiadomości mailowych, kierowanych w ramach usługi Newsletter, stanowi utwór
  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). Dalsze postanowienia Regulaminu dot. praw autorskich mają odpowiednie zastosowanie.
 19. Wiadomości mailowe kierowane w ramach usługi Newsletter mogą zawierać informację handlową w rozumieniu Ustawy.
 20. Użytkownik poprzez zapis i potwierdzenie zapisu na Newsletter wyraża zgodę:
  1. na otrzymanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ww. ustawy.
  2. na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 UstPrTel.

co pozostaje nierozerwalnie związane z istotą świadczenia usługi Newsletter.

 

V. RODZAJE I ZAKRES PRODUKTÓW

 1. Sklep umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą handlową oferowanych przez Sprzedawcę Produktów związanych m.in. z:
  1. wyrobami czekoladowymi (konfekcja czekoladowa),
  2. innymi wyrobami cukierniczymi z wykorzystaniem czekolady, w tym wyroby nadziewane.
 2. Składy wyrobów znajdują się w opisie danego produktu.
 3. Serwis nadto umożliwia Użytkownikom skorzystanie z usług:
  1. Formularza kontaktowego
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o usługach podane na stronach Sklepu – stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.

 

VI. TERMINY PRZYDATNOŚCI PRODUKTÓW ORAZ SPOSÓB JEGO PRZECHOWYWANIA

 1. Produkty oferowane w Sklepie stanowią produkty spożywcze.
 2. Terminy przydatności Produktów zostały wskazane pod następującym adresem: Składy pralin i warunki przechowywania.
 3. Termin przydatności Produktu może zostać wskazany również w jego opisie.
 4. W przypadku oznaczenia terminu przydatności Produktu jednocześnie: w opisie oraz pod wskazanym w ust. 2 linkiem – każdorazowo prawidłowym i właściwym terminem przydatności jest termin wskazany w opisie Produktu.
 5. Sposoby właściwego przechowywania Produktów zostały wskazane pod następującym adresem: Składy pralin i warunki przechowywania.
 6. Szczegóły informacji o alergenach wskazano w pkt XVIII Regulaminu (poniżej).

 

VII. KONTO KLIENTA

 1. Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu, umożliwia Użytkownikom założenie Konta Klienta, ułatwiającego dokonywanie oraz zarządzanie Zamówieniami, jak również ułatwiające kontakt ze Sprzedawcą.
 2. Przeglądanie informacji dotyczących Produktów zamieszczone na stronie Sklepu nie wymaga założenia Konta.
 3. Rejestracja Konta Klienta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz postępowania zgodnie z dalszymi instrukcjami zamieszczonymi na stronie Sklepu.
 4. Założenie i prowadzenie Konta Klienta jest bezpłatne.
 5. Podczas rejestracji Klient będzie zobowiązany do podania wybranego przez siebie loginu i hasła, które stanowić będą dane umożliwiające zalogowanie do Konta Klienta. Sprzedawca może wprowadzić określone wymogi dla ustanowienia hasła.
 6. Po dokonaniu wszystkich czynności wymaganych przez Formularz Rejestracyjny,
  na podany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link z prośbą
  o potwierdzenie dokonanej rejestracji.
 7. Pełna rejestracja Konta Klienta nastąpi po potwierdzeniu dokonanej rejestracji za pomocą przesłanego linku. W przypadku braku potwierdzenia dokonania rejestracji w czasie określonym w przesłanej wiadomości e-mail, wszelkie dane związane z niezakończonym procesem rejestracji konta mogą zostać usunięte.
 8. Klient jest uprawniony do usunięcia Konta Klienta poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności na stronie Sklepu. Usunięcie Konta Klienta jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia Konta Klienta w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu teleinformatycznego Sklepu, a także gdy nastąpi zamknięcie bądź likwidacja Sklepu. Wypowiedzenie nastąpi poprzez skierowanie na adres poczty elektronicznej Klienta stosownego oświadczenia bądź poprzez skierowanie oświadczenia
  w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta.
 10. W przypadkach określonych w ust. 8 oraz w ust. 9, Klientowi przysługuje prawo żądania udostępnienia przez Sprzedawcę danych przypisanych do Konta Klienta, przy czym uprawnienie to przysługuje w terminie 30 dni od daty złożenia przez Klienta oświadczenia
  o usunięciu Konta Klienta lub od daty złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia
  o wypowiedzeniu Konta Klienta.

 

VIII. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Serwis udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy w celu skierowania zapytania o Produkty lub Usługi świadczone przez Sprzedawcę.
 2. Serwis udostępnia Użytkownikowi także inne dane kontaktowe w postaci numerów telefonu lub adresów mailowych (dalej jako „Dane Kontaktowe”).
 3. Powyższe funkcjonalności są bezpłatne.
 4. Wiadomość zwrotna zostanie przekazana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź numer telefonu, przy czym Sprzedawca zastrzega, iż – w zależności od treści zapytania –może ona zawierać informację handlową w rozumieniu Ustawy.
 5. Poprzez skierowanie wiadomości przy użyciu formularza kontaktowego bądź dokonanie kontaktu przy wykorzystaniu Danych Kontaktowych w celu skierowania zapytania
  o Usługi lub dokonanie indywidualnej wyceny, Użytkownik wyraża zgodę na:

  1. otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy.
  2. marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie
   z art. 172 UstPrTel.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na złożone przez formularz kontaktowy (bądź inną formę kontaktu) zapytanie bądź wstrzymanie się
  z przesyłaniem ofert – bez podania przyczyny.
 7. Przesłana w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika wycena ma wyłącznie informacyjny charakter i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Przedstawioną wycenę należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z treścią art. 71 kodeksu cywilnego.

 

IX. WARUNKI SKŁADANIA, REALIZACJI I ZMIANY ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje dotyczące Produktów wraz z ich ceną zamieszczone w Sklepie stanowią wyłącznie informację handlową, nie stanowiąc przy tym oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostajezawarta dopiero po złożeniu przez Kupującego stosownego Zamówienia.
 3. Do złożenia Zamówienia oraz Rejestracji Konta konieczna jest pełna akceptacja Regulaminu.
 4. Klient może dokonać Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy Zamówienia oraz wykorzystaniu dedykowanych funkcjonalności zamieszczonych na stronie Sklepu.
 5. Dokonanie Zamówienia może zostać uzależnione od podania niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, zgodnie ze stosownym formularzem i funkcjonalnościami zamieszczonymi na stronie Sklepu.
 6. Klient może dokonywać Zamówień w Sklepie poprzez wypełnienie odpowiednich Formularzy Zamówienia bądź przy wykorzystaniu innych dedykowanych funkcjonalności zamieszczonych na stronie Sklepu.
 7. Dokonanie Zamówienia może nastąpić poprzez Konto Klienta albo bez jego założenia – przy jednoczesnym podaniu niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia, zgodnie ze stosownym formularzem zamieszczonym na stronie Sklepu.
 8. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez wybór opcji:
  1. Logowanie do Konta – przy podaniu loginu, hasła oraz zatwierdzenie przyciskiem „zaloguj się”,
  2. Rejestrację Konta – przy użyciu Formularza Rejestracyjnego,
  3. Bez rejestracji i logowania do Konta –  przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu oraz Formularza Zamówienia.
 9. Złożenie Zamówienia następuje poprzez łączne i kolejne:
  1. wybór Produktu lub Produktów na stronie Sklepu, przy możliwych dodatkowych opcjach:
 • wybór opcji ilościowych,
 • wybór opcji smakowych/nadzienia.
  1. dodanie każdego z Produktów do Koszyka poprzez przycisk „dodaj do koszyka”
  2. przejście do Koszyka
  3. ustawienie ilości Produktów do zakupu,
  4. kliknięcie przycisku „zaktualizuj koszyk” w przypadku wprowadzenia modyfikacji,
  5. wprowadzenie kuponu – w przypadku jego posiadania,
  6. weryfikację łącznej ceny oraz cen jednostkowych w podsumowaniu koszyka,
  7. kliknięcie przycisku „przejdź do płatności”,
  8. uzupełnienie wszystkich danych wymaganych (oznaczonych „*”),
  9. wybór rodzaju płatności,
  10. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „kupuję i płacę”– przy czym może nastąpić przekierowanie na stronę wybranej metody płatności.
 1. W przypadku wyboru odpowiedniego Produktu oraz kliknięciu przycisku „dodaj
  do koszyka”, Klient ma możliwość weryfikacji zawartości Koszykapoprzez wejście
  w odpowiednią funkcjonalność Sklepu, przy jednoczesnej możliwości modyfikacji tejże zawartości.
 2. Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji Zamówienia podczas procesu jego składania, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Kupuję i płacę”. Modyfikacja Zamówienia dotyczy w szczególności zmiany Produktu poprzez zwiększenie/zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z Koszyka, zmiany adresu Dostawy, zmiany formy Dostawy oraz zmiany sposobu płatności.
 3. Po skompletowaniu całości Zamówienia, Klient składa oświadczenie woli o zawarciu Umowy poprzez kliknięcie przycisku „kupują i płacę”.
 4. Na końcową cenę Zamówienia składa się suma cen za Produkty oraz koszt Dostawy wybranej przez Klienta.
 5. Płatność winna nastąpić bezpośrednio i niezwłocznie po złożeniu zamówienia
  za pośrednictwem jednej ze wskazanych metod – pod rygorem anulowania Zamówienia.
 6. W przypadku braku dokonania bezpośredniej płatności po złożeniu Zamówienia, Klient ma możliwość dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma na wskazany adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz instrukcją do jego opłacenia.
 8. Warunek rozwiązujący: Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie całkowitej płatności, Zamówienie ulega automatycznemu anulowaniu. W przypadku dokonania niepełnej płatności, Klient otrzyma zwrot całości uiszczonej części ceny, zwrotnie na rachunek, z którego dokonano płatności.
 9. Sprzedawca może wprowadzić w ramach prowadzonej sprzedaży: akcje promocyjne oraz wyprzedaże („Promocje”), w tym obejmujące ograniczoną liczbę Produktów lub ograniczone czasowo. W takim przypadku Sprzedawca może uzależnić składanie
  i realizację Zamówień od kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień składanych
  w ramach danej Promocji, aż do wyczerpania zapasów. Co do odstępstw w stosunku
  do powyższych zasad, Sprzedawca informuje na stronie Sklepu bądź w regulaminie danej Promocji.
 10. W przypadku, gdy Promocja wprowadza obniżenie ceny łącznej lub otrzymanie dodatkowego Produktu gratis w następstwie równoczesnego zakupu dwóch lub więcej oznaczonych Produktów, jednorazowy zakup takich Produktów stanowi zakup Zestawu Produktów.
 11. Zakup Zestawu Produktów jest uznawany w swoich skutkach jak zakup jednego produktu (jeden przedmiot Umowy). Z uwagi na powyższe: w przypadku odstąpienia od Umowy lub innej formy rozwiązania Umowy, koniecznym jest zwrot całości Zestawu Produktów.
  W takim wypadku brak jest możliwości odstąpienia wyłącznie od jednego elementu składającego się na Zestaw Produktów.
 12. Gelpack. Mając na względzie konieczność zachowania odpowiednich temperatur podczas transportu, w miesiącach o wyższych temperaturach (w zależności od warunków atmosferycznych), Sprzedawca może dołączyć do zamówienia wkłady chłodzące (gelpack) oraz opakowanie termoizolacyjne – przy czym realizacja Zamówienia może być uzależniona od uiszczenia dodatkowej opłaty za wkład i opakowanie termoizolacyjne,
  o czym Klient zostanie poinformowany przez finalizacją Zamówienia.
 13. W przypadku dołączenia wkładu chłodzącego i opakowania termoizolacyjnego
  do Zamówienia uznaje się, iż tworzy on zestaw z Produktami – z tym skutkiem,
  że w przypadku każdorazowego zwrotu, Klient zobowiązany jest do równoczesnego zwrotu wkładu chłodzącego oraz opakowania termoizolacyjnego, niezależnie od tego czy zwrot będzie obejmować część lub całość Produktów (celem zapewnienia odpowiedniej termoizolacji zwrotu). Szczegóły dotyczące uprawnień do zwrotu lub sposobu dokonania zwrotu zawarto w dalszej części Regulaminu.
 14. Zamrożonego wkładu chłodzącego nie należy przykładać bezpośrednio do skóry, z uwagi na możliwość odmrożenia lub jej uszkodzenia. W przypadku nieszczelności lub śladów uszkodzenia, wkład należy niezwłocznie wyrzucić. Wkłady nie posiadają właściwości grzewczych i posiadają jedynie zastosowanie do utrzymania niskiej temperatury żywności.
 15. Kupony: Sprzedawca dopuszcza wprowadzenie kuponów umożliwiających np. obniżenie ceny jednostkowego Produktu. Kupon zawiera słowo lub kombinację znaków, które Użytkownik może wprowadzić w odpowiednim polu, przy składaniu Zamówienia. Kupon można wprowadzićjedynie do momentu użyciu przycisku „kupuję i płacę”. Po tym momencie wprowadzenie kuponu jest niemożliwe (niedopuszczalne) – Klient pozostaje związany treścią złożonego Zamówienia. Szczegółowe zasady i warunki korzystania
  z Kuponów mogą zostać wprowadzone w odrębnym Regulaminie lub innym dokumencie.

 

X. WARUNKI DOSTAWY

 1. Ceny Produktów widoczne w Sklepie nie obejmują kosztów Dostawy, które obciążają Klienta.
 2. Sprzedawca w określonych sytuacjach może wprowadzić bezpłatną Dostawę Produktów, w szczególności w ramach prowadzonych przez niego akcji promocyjnych.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy InPost i DPD, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 5. Dostawa towaru zostanie realizowana w terminie do 14 dni roboczych, chyba że wskazano inny  termin Dostawy.
 6. Termin Dostawy oblicza się w następujący sposób:
  1. przy płatności przelewem, płatności elektronicznych – termin ten rozpoczyna się
   od dnia zaksięgowania płatności (całości ceny) na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. przy płatności za pobraniem – termin ten rozpoczyna się następnego dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy.
 7. Oznaczenie „wysyłka do …” należy rozumieć jako zobowiązanie Sprzedawcy
  do rozpoczęcia procedury wysyłki zamówionych Produktów i ich przekazania wybranemu dostawcy do oznaczonego terminu – z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej. Wskazane oznaczenie nie jest równoznaczne z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi zamówienia we wskazanym czasie. W przypadku natomiast, gdy upływ wskazanego terminu kończy się w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy – termin ulega przedłużeniu do końca pierwszego, najbliższego dnia roboczego.
 8. Koszt Dostawy jest podany w trakcie wyboru formy Dostawy podczas składania Zamówienia, jak również jest dodatkowo dostępny w zakładce „czas i koszty wysyłki”.
 9. Koszt Dostawy jest zależny od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy, dokonywanego w trakcie składania Zamówienia.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wstrzymania się z Dostawą do czasu otrzymania płatności za Zamówienia.
 11. W przypadku dokonania w jednym zamówieniu, zakupu więcej niż jednego Produktów, Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie ich wysyłki do Klienta w więcej niż jednej paczce – przy czym nie będzie mieć to wpływu na ustalony koszt Dostawy.

 

XI. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu PayNow – płatność odbywa się
   za pomocą szybkiego przelewu internetowego lub karty płatniczej,
  3. pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy dostawieProduktów.
 2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez mBank, nr rachunku: 64 1140 2004 0000 3202 8434 8211.
 3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych poprzez formy wskazane w pkt 1 lit. a-b, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatnośćnależy uregulować przy odbiorze przesyłki.
 4. Obsługę płatności elektronicznych systemu płatności online Integrator Płatności PayNow prowadzi mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526 021 50 88 (dalej jako “PayNow”).
 5. PayNow występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia
  19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.). Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatnościjest Komisja Nadzoru Finansowego.

 

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą jest uprawniony do odstąpienia od niej w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg powyższego terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu do Konsumenta bądź wskazanej przez niego innej osobie.
 3. W przypadku dostarczenia Zamówienia partiami lub częściami, wskazany termin biegnie od momentu dostawy ostatniej partii lub części Zamówienia.
 4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. Wskazany wzór oświadczenia stanowi wyłącznie ułatwienie dla Konsumenta i nie jest obowiązkowy.
 6. Konsument zachowa termin do odstąpienia od Umowy także w przypadku, gdy przed jego upływem nada oświadczenie na adres Sprzedawcy.
 7. Konsument może złożyć oświadczenie także w formie elektronicznej pod adresem sklep@czekolatorium.pl lub pisemnie na adres Czekolatorium sp. z o.o., ul. Zielona 17, 63-800 Gostyń.
 8. Sprzedawca prześle niezwłocznie Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przekazanego w formie elektronicznej.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Konsument jest zobowiązany do samodzielnego pokrycia kosztów zwrotu Produktów
  w przypadku odstąpienia (koszt wysyłki zwrotnej).
 12. W przypadku zakupu Zestawu Produktów możliwym jest jedynie odstąpienie od zakupu całego Zestawu Produktów, w szczególności gdy zakup Zestawu Produktów połączony był z obniżeniem ceny łącznej (sumy cen).
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
   na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 14. Informacje dot. terminu przydatności do spożyciasą wskazane w opisie Produktu.
  Co do zasady Produkty pozostają towarem ulegającym szybkiemu zepsuciu,
  zaś zważywszy na proces produkcji – Produkty posiadają krótki termin przydatności
  do użycia. Z tego tytułu, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 15. Zwroty Produktów przez Klienta. W przypadku dokonania zwrotu, Klient zobowiązany jest do jak najszybszego zwrotnego nadania przesyłki na adres Sprzedawcy, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 16. Zwrot Produktów wiąże się z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów zwrotu towarów, na które składają się w szczególności koszty nadania przesyłki na adres Sprzedawcy (wynoszące szacunkowo do dwukrotności kosztów Dostawy – przy czym różnica ta wynika z detalicznego charakteru przesyłki) oraz koszty pakowania
  i przygotowania przesyłki do nadania. Sprzedawca nie oferuje organizacji zwrotu towarów.
 17. Zwrot Produktów powinien uwzględniać poniższe wymogi:
  1. mając na względzie spożywczy charakter Produktów oraz ich wrażliwość na zmiany temperatur (konieczność zachowania niskiej temperatury) – Produkty winny być zapakowane z zachowaniem standardów ich wysyłki przez Sprzedawcę.
  2. w przypadku, gdy Sprzedawca załączył do Zamówienia wkład chłodzący (gelpack) oraz opakowanie termoizolacyjne, Produkty przy zwrocie winny być umieszczone
   w opakowaniu termoizolacyjnym wraz ze schłodzonym gelpackiem. W przypadku uszkodzenia ww. opakowania lub wkładu, zwrot winien nastąpić z wykorzystaniem materiałów o równoważnych standardach.
  3. w przypadku, gdy Klient uiścił dodatkową opłatę za wkład chłodzący oraz opakowanie termoizolacyjne, dokonany zwrot będzie uwzględniał także tę dodatkową opłatę.
  4. schłodzenie gelpacku winno nastąpić poprzez jego stałe mrożenie przez min. 12 godzin
   w temperaturze co najmniej -20o

 

 1. Powyższe postanowienia Regulaminu dotycząrównież Przedsiębiorcy-Konsumenta.

 

XIII. REKLAMACJE

 1. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne związane ze świadczeniem Usług oraz realizacją Umów przez Sprzedawcę należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@czekolatorium.pl.
 2. Odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne zostaną udzielone przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania – zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). W sytuacji, w której przepisy prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy, Sprzedawca udzieli odpowiedzi w tymże terminie.
 3. Odpowiedzi zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej,
  z której zgłoszenie zostało wysłane.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacji:
  1. imię oraz nazwisko,
  2. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej,
  3. numer telefonu – celem przyspieszenia i ułatwienia kontaktu,
  4. dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających
   z Kodeksu cywilnego,
  5. preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

XIV. ZASADY ZWROTU

 1. W sytuacji, gdy Sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania zwrotu dokonanych przez Klienta płatności – zwrot zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia aktualizacji takiego obowiązku po stronie Sprzedawcy.
 2. Zwrot następuje na rachunek bankowy, za pośrednictwem którego została dokonana zapłata.
 3. W sytuacji braku możliwości identyfikacji rachunku bankowego Klienta, Sprzedawca poinformuje Klienta o takim fakcie poprzez wiadomość e-mail. W takim wypadku zwrot zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

XV. DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

 1. Sprzedawca umożliwia skorzystanie z dodatkowej funkcjonalności Sklepu w postaci „Opinii” dla wszystkich z tych Klientów, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta,
  a polegającej na możliwości dodawania opinii o zakupionych przez Klienta Produktach.
 2. Wystawienie opinii jest możliwe poprzez zakładkę „Opinie” dostępną na karcie Produktu na stronie Sklepu. Klient może zamieścić opinie dotyczące Produktu poprzez:
  1. zaznaczenie odpowiedniej, wybranej przez Klienta ilości gwiazdek
   (z tym założeniem, iż maksymalna ilość oznacza najwyższą ocenę Produktu),
  2. wpisanie treści opinii, zatwierdzenie powyższego poprzez przycisk „dodaj opinię”.
  3. Opinia będzie widoczna na stronie Sklepu po jej akceptacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy akceptacji opinii –  w przypadku użycia słów uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne lub zawierających groźby lub inne podobne treści. Powyższe nie obejmuje negatywnych opinii o działaniu Sklepu czy Produktach.
 3. Zamieszczanie opinii jest bezpłatne.
 4. Weryfikacja opinii. Sprzedawca zbiera i weryfikuje opinie o swoich Produktach umieszczone w Serwisie. Weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie czy wskazana w opinii sprzedaż miała miejsce. W przypadku ustalenia, że wskazana w opinii sprzedaż nie miała miejsca, Sprzedawca dokona usunięcia opinii. Sprzedawca zastrzega możliwość zwrócenia się do autora opinii z prośbą o przedstawienie informacji potwierdzających sprzedaż – w przypadku odmowy lub braku przedstawienia takich informacji w terminie
  7 dni, opinia może podlegać usunięciu lub oznaczeniu jako niezweryfikowana.
 5. Sprzedawca zamieszcza zarówno opinie pozytywne, jak i negatywne.
 6. Sprzedawca umożliwia również skorzystanie przez Klienta z funkcjonalności „przypomnij hasło”, dostępnej dla wszystkich Klientów, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta. Wskazana funkcjonalność umożliwia odzyskanie przez Klienta danych dostępowych do Konta Klienta poprzez ustanowienia nowego hasła dostępowego.
 7. Skorzystanie z powyższej funkcjonalności jest możliwe po kliknięciu przycisku „nie pamiętasz hasła?”zamieszczonego w zakładce „Moje Konto”, a następnie wpisanie adresu poczty elektronicznej, użytego przy rejestracji Konta Klienta. Na wskazany adres e-mail zostanie skierowana wiadomość zawierająca link umożliwiający Klientowi ustanowienie nowego hasła.
 8. Powyższa funkcjonalność jest bezpłatna.
 9. Informacje o plasowaniu Produktów. Sprzedawca nie stosuje jakichkolwiek mechanizmów polegających na plasowaniu produktów (product placement).
 10. Informacja o mechanizmach personalizowania cen.Sprzedawca nie stosuje jakichkolwiek mechanizmów polegających na personalizacji cen.

 

XVI. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką Prywatności dostępnej pod następującym adresem https://www.czekolatorium.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Informacje na temat polityki Sprzedawcy w zakresie plików cookies dostępne pod następującym adresem https://www.czekolatorium.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z powyższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.

 

XVII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści i utwory opublikowane lub zamieszczone w ramach Sklepu
  są przedmiotem praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub innych podmiotom trzecim (twórcom).
 2. Udostępnienie w ramach Sklepu wskazanych utworów i treści ma na celu wyłącznie zapoznanie się przez Użytkownika z ofertą handlową zaprezentowaną przez Sprzedającego oraz informacjami dotyczącymi prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 3. Użytkownik poprzez korzystanie z funkcjonalności Sklepu nie nabywa żadnych praw
  do tychże treści i utworów – o ile co innego nie wynika wprost z Regulaminu.
 4. Zabronionym jest korzystanie z treści Sklepu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek regulowany przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), w tym dalsze ich kopiowanie, zapisywanie, przerabianie, powielanie oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.
 5. W szczególności zabronionym jest kopiowanie, zapisywanie, przerabianie, powielanie oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Sprzedawcy prezentowanych w Sklepie projektów, grafik, treści czy materiałów.
 6. Wszelki zgody, o których mowa powyżej winny zostać udzielone w formie pisemnej lub
  e-mailowej pod rygorem nieważności.

 

XVIII. INFORMACJE O ALERGENACH

 1. Informacje ogólne o możliwych alergenach, mogących znaleźć się w Produktach znajdą Państwo pod następującym adresem: https://www.czekolatorium.pl/sklad-i-warunki-przechowywania/.
 2. Informacje o alergenach do danego Produktu mogą znaleźć się w opisie Produktu.
 3. Brak dedykowanej informacji o alergenach dla danego Produktu oznacza,
  iż w Produkcie mogą się znajdować wszystkie alergeny wskazane w ust. 1 powyżej.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią składu Produktów oraz wykazu alergenów przed złożeniem Zamówienia w Sklepie.

 

XIX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ

 1. W razie braku zgodności towaru z umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a UstPrKonsum.
 2. Poniższe postanowienia nie wyłączają postanowień zawartych w ww. rozdziale 5a UstPrKonsum.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował,
  3. przydatny do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju,
   z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  4. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, jakie sa typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę m.in. charakter towaru oraz publiczne zapewnienia,
  5. być dostarczone z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,

o ile o takim brak zgodności towaru Konsument nie został wyraźnie poinformowany przez Sprzedawcę, najpóźniej w chwili zawarcia umowy oraz zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.   

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 3. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 4. W wyszczególnionych w art. 43e UstPrKonsum przypadkach, Konsument ma również uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.

 

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę są możliwe w każdym czasie i obowiązują z chwilą ich publikacji w Sklepie.
 2. Zmiany Regulaminu nie będą mieć wpływu na:
  1. złożone i realizowane Zamówienia, które objęte są treścią Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia danego Zamówienia – o ile zostaną zrealizowane dalsze czynności skutkujące zawarciem Umowy lub zakupem.
  2. zawarte Umowy, które objęte są treścią Regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia Umowy.
 3. Klienci, którzy złożyli Zamówienie, lecz nie dopełnili dalszych czynności skutkujących zawarciem Umowy lub zakupem – wobec anulacji Zamówienia – przy ponownym rozpoczęciu procesu zakupu/zamówienia są związani nową i aktualną treścią Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej pod następującym adresem https://www.czekolatorium.pl/regulamin/– w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
 5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 6. W przypadku klientów niebędących konsumentami, spory wynikłe z korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym zawierania Umów oraz realizacji Dostaw – rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną całość.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………… (zwany dalej „Klientem”), zam. ……………………….. , tel. ……………………, e-mail…………………….……, niniejszym oświadczam, iż odstępuje od umowy z dnia …………………………………………………… dotyczącej ……………………………… ………………………………………….  zawartej z Czekolatorium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyniu, ul. Zielona 17, 63-800 Gostyń, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001047888, posiadająca numer NIP: 6961904349 oraz REGON: 525871642,
tel. + 48 532-535-548, e-mail: biuro@czekolatorium.pl.

 

(data)                                                  (imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis)

Czekolatorium

Skontaktuj się z nami!

Organizujesz imprezę? Szukasz wyjatkowych upominków? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej czekoladzie.

Kontakt